Cảm ứng nóng chảy đồng

Mô tả

Đồng nóng chảy cảm ứng và hợp kim với lò nung nóng chảy cảm ứng RF, MF

cảm ứng nóng chảy đồng

 

 

 

 

 

 

cảm ứng nóng chảy đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lò nung đồng cảm ứng

 

 

 

 

 

 

 

quá trình luyện đồng cảm ứng
cảm ứng nóng chảy đồng